Kennelnimen puoltoanomus

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y. edellyttää kennelnimianomuksen liitteeksi puoltoa rotujärjestöltä.

Ohessa on lomake, jolla Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) puoltoa anotaan. Lomake osoitetaan kaikilta osin täytettynä ja allekirjoitettuna SSKY:n hallituksen sihteerille.

Mikäli rodulla on oma rotuyhdistys, toimitetaan hakemuslomake kuitenkin ensin oman yhdistyksen käsittelyyn ja vasta sitten rotujärjestölle, joka toimittaa anomuksen suoraan Kennelliittoon.

Kennelnimenpuoltohakemus lomakkeen liitteinä kulkevat kaikki kennelnimenanomiseen tarvittavat asiapaperit:
* SSKY:n lomake
* ao. rotuyhdistyksen hallituksen pöytäkirjan ote asian käsittelystä
* SKL:n kennelnimianomuslomake
* allekirjoitettu kasvattajasitoumus
(uusi 1.1.2011 voimaan astuva)
* todistus suoritetusta kasvattajan peruskurssista

HUOM! Ilman rotuyhdistyksen käsittelyä eli ilman liitteitä tulevia puoltoanomuksia ei käsitellä.
SSKY:n hallitus on kokouksessaan 07.09.2007 päättänyt, että anomuksen liitteenä tulee olla myös ao. rotuyhdistyksen hallituksen pöytäkirjanote anomuksen käsittelystä.

Tästä saat ladattua kennelnimen puoltoanomuslomakkeen Word/Doc-muotoisena

OmassaKoirassa jätetty sähköinen kennelnimianomus

Kennelliitolle on mahdollisuus jättää kennelnimianomus OmassaKoirassa. Rotujärjestölle tulee asiasta sähköpostilla viesti "kennelnimianomuksia odottaa puoltoja OmassaKoirassa" mutta valitettavasti tätä viestiä ei tule rodun yhdistykselle, vaan ainoastaan rotujärjestölle.

Jotta edelleenkin hakijoiden anomukset saataisiin rotujärjestö/alaisemme yhdistys organisaatiossa käsiteltyä mahdollisimman sujuvasti on rotujärjestö päättänyt toimintatavaksi seuraavaa:
- Kennelliiton viestin tultua, rotujärjestön sihteeri lähettää sähköpostilla hakijan rodun yhdistykselle, sen sihteerille - tiedon / pyynnön kannanotosta asiaan.
- Vastauksen saavuttua, ja sen ollessa hakemusta puoltava tai vahvistus siitä että hakija on ko. rodun yhdistyksen jäsen, on rotujärjestön sihteerille on annettu valtuudet vahvistaa anomus hyväksytyksi.
- jos yhdistys ei jostain syystä kuitenkaan puolla hakemusta, on syy siihen perusteltava ja tällaisessa tapauksessa hakemuksen käsittely on ennen rotujärjestön kannanottoa, sen hallituksen käsittelyssä.

Yhdistyksen tulisi siis viipymättä pitää asiasta esimerkiksi sähköpostikokous ja toimittaa asian päätöksestä pöytäkirjaote, jonka voi toimittaa myös skannattuna sähköpostin liitteenä (allekirjoitettuna) tai vaihtoehtoisesti paluuviestillä vahvistaa että hakija on ko. yhdistyksen jäsen. Kennelnimen saamiseksi on riittävää että hakija on kasvattamakseen hakevan rodun yhdistyksen jäsen, myös ilman erillistä hakemuksen puoltamista.

Rotujärjestön alaisten ns. yhdistyksettömien rotujen osalta sähköinen hakemus katsotaan hyväksytyksi kun hakija on rotujärjestön jäsen.