Säännöt

Hyväksytty 23.11.2015

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Seurakoirayhdistys ry - Finlands Sällskapshundsförening rf ja kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä rotujärjestönä edistää alaistensa puhdasrotuisten koirien jalostusta ja käyttöä.

Yhdistys voi liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä jalostustoiminnan ohjausta
- pyrkii kehittämään kennelharrastusta koko maassa
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa
- jakaa tietoutta kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien että yleisön keskuudessa
- seuraa kenneltoimintaa sekä erityisesti alaistensa rotujen kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja tekee alan kehittämistä koskevia aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä, yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä yksityinen henkilö tai rekisteröity rotuyhdistys, jota kutsutaan jäsenyhdistykseksi. Varsinaiset henkilöjäsenet ja jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Valitsemiseksi tarvitaan 3/4-äänten enemmistö. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai erotettu Suomen Kennelliitosta, on yhdistyskokouksella oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin se/hän on saanut tiedon päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenyhdistykset suorittavat jäsenmaksun edellisen vuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmääränsä perusteella.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksu maksetaan maaliskuun loppuun mennessä.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi niin, että kolme hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset ja kokousedustajat
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttää sen valtuuttama kokousedustaja ja yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksellä on yksi ääni edustamansa yhdistyksen alkavaa 20 henkilöjäsentä kohden, kuitenkin enintään 10 ääntä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään hallituksen esittämät asiat, tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen sekä valtuustoon ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään hallituksen esittämät asiat, tarvittaessa yhdistyksen edustajat muihin yhdistyksiin ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.